Projekty UE

 
LUK4vine KAMIL ŁUKOWIEC realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 dzięki dywersyfikacjI działalności firmy.
 
Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu  nastąpi dywersyfikacja działalności firmy polegająca na wprowadzeniu nowej formy działania  z restauracyjnej na restauracyjno-kawiarnianą, wprowadzimy do oferty firmy nowości tj.kawy herbaty, desery lodowe, ciasta, koktajle, drinki i lemoniady. Pozwoli to na utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w firmie,  a także utworzenie nowego miejsca pracy.
 
Wartość projektu:
95 500 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich:
60 000 zł